POPLATKOVÝ ŘÁD

§ 1
Náklady rozhodčího řízení

 1. Náklady rozhodčího řízení tvoří:
  1. rozhodčí poplatek
  2. poplatek za urychlené řízení (dále expresní příplatek)
  3. zvláštní náklady vznikající při rozhodčím řízení
  4. vlastní náklady
 2. Rozhodčí poplatek je částkou, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího řízení určeným rozhodcem (dále jen poplatek).
 3. Expresním příplatkem se rozumí částka, kterou je žalobce povinen zaplatit spolu s rozhodčím poplatkem, domáhá-li se v žalobě expresního vyřízení věci.
 4. Zvláštní náklady jsou náklady, k nimž dochází při projednávání sporu prováděním důkazů, vyplácením znalečného, konáním ústního jednání mimo místo obvyklé, pořizováním překladů, vyplácením tlumočného, cestovními a pobytovými náklady dle skutečných výdajů apod.
 5. Vlastními náklady stran jsou výdaje, které strany vynakládají v souvislosti s ochrannou svých zájmů (cestovné, právní zastoupení apod.).

§ 2
Rozhodčí a expresní poplatek

 1. Za projednávání sporu se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby nebo námitky započtení.
 2. Dokud není poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba nebo námitka započtení se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve  lhůtě, kterou rozhodce k tomu účelu určí, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě upozorněn.
 3. Výše poplatku se stanoví podle hodnoty sporu dle sazebníku uvedeného v § 10.
 4. Poplatek se vypočítává zpravidla v měně, v níž je vyjádřena hodnota sporu. Jestliže jsou žalobní nároky uplatněny v různých měnách, určí se zpravidla jedna měna pro poplatek, který má být zaplacen.
 5. Subjekt se sídlem na území České republiky platí poplatek v českých korunách po případném provedení příslušného přepočtu. Zahraniční subjekty platí ve volně směnitelné měně podle kurzovního lístku ČNB (kurz devizy střed).


§ 3
Vrácení rozhodčího poplatku při námitce nepříslušnosti

     V případě, že účastník vznese námitku nepříslušnosti, které bude vyhověno, rozhodčí poplatek se žalobci nevrací.

 

 

§ 4
Rozhodčí poplatek při vzájemné žalobě a námitce započtení

 1. Při podání vzájemné žaloby je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnila žalobou hlavní.
 2. Při uplatnění námitky započtení je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve výši 50 % poplatku, který byla povinna zaplatit, kdyby nárok námitkou uplatněný uplatnila žalobou.


§ 5
Zvláštní náklady rozhodčího řízení

 1. Zvláštní náklady rozhodčího řízení slouží ke krytí nákladů vznikajících při projednávání konkrétních sporů. Zvláštními náklady jsou také hotové výdaje rozhodce vynaložené na cestovné, nocležné, stravné atd. Ke krytí těchto nákladů jsou strany zpravidla povinny složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, dala-li k vzniku těchto zvláštních nákladů podnět. V případě nutnosti lze i v průběhu řízení požádat strany o zvýšení zálohy. Dokud tyto zálohy nebudou složeny, nemusí projednávání sporu pokračovat.
 2. O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení. V případě, že rozhodce nerozhodne v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení o náhradě vlastních hotových výdajů, je povinen vrátit účastníkům poskytnuté zálohy.

§ 6
Vlastní náklady stran

     Každá strana nese ve sporu sama své vlastní náklady, které jí vznikly, včetně odměny svého právního zástupce. Společné náklady platí strany podle poměru účastenství na věci a na řízení podle pravidel stanovených Rozhodčím řádem a tímto Poplatkovým řádem.


§ 7
Úhrada a splatnost poplatků

 1. Rozhodčí poplatek je splatný při podání žaloby, vzájemné žaloby nebo uplatnění námitky započtení. Expresní příplatek je splatný spolu s rozhodčím poplatkem za podání žaloby, v níž se žalobce domáhá expresního vyřízení věci.
 2. Rozhodčí poplatek i expresní příplatek se platí na účet rozhodce, č. ú. 646041661/0100, vedený u Komerční Banky a.s., pobočka Zlín, výjimečně hotově v sídle rozhodce. Platba poplatků se identifikuje variabilním symbolem, který před platbou rozhodce plátci poplatků na jeho výzvu sdělí. Platby poplatků na každou věc, která je předmětem rozhodčího řízení, se provádí samostatnou platbou.
 3. Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v odstavci 2, popř. jeho hotovostním uhrazením v sídle rozhodce.

 

§ 8
Vrácení poplatku při zpětvzetí žaloby

 1. Vezme-li žalobce již podanou žalobu zpět dříve, než Rozhodce začne spor věcně projednávat, nebude mu vrácen poplatek, případně expresní příplatek. Pokud tak učiní dříve, než Rozhodce vydá rozhodčí nález ve věci, nebude mu poplatek, případně expresní příplatek, vrácen.
 2. Odst. 1 a se použije i na zpětvzetí vzájemné žaloby.
 3. Účastník nemá nárok na vrácení zálohy na zvláštní náklady, pokud již došlo k provedení důkazů, vyplacení znalečného, nebo k dalším činnostem a úkonům v souvislosti s projednáváním sporu, na které byla záloha poskytnuta.


§ 9
Urychlení řízení

 1. V souladu s Rozhodčím řádem se koná urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu do 1 měsíce od řádného podání žaloby.
 2. V případě, že rozhodčí nález nebyl vydán ve lhůtě uvedené v odst.1, expresní příplatek se žalobci vrátí.


§ 10
Sazebník poplatků

 1. Základem rozhodčího poplatku je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále či ve smlouvě stanoveno jinak.
 2. Poplatek za podání žaloby činí 3,5 % ze základu poplatku, nejméně 5.000,- Kč, a to až do výše základu poplatku 200.000,- Kč.
  Z částky přesahující základ poplatku 200.000,- Kč činí poplatek 8.000,- Kč + 1 % z částky, přesahující 200.000,- Kč, a to až do částky300.000,- Kč.
  Z částky přesahující základ poplatku 300.000,- Kč činí poplatek 3 % ze základu poplatku.
  Maximální výše poplatku činí 1.000.000,- Kč, a to i v případě podání návrhu na urychlené řízení.
  Expresní příplatek za urychlené řízení činí 2 % ze základu poplatku, nejméně 2.500,- Kč.
 3. Je-li předmětem poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.
 4. Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku podle předchozích odstavců, činí poplatek 12.000,- Kč. Expresní příplatek v takových případech činí 6.000,- Kč.
 5. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet a to včetně příslušenství, pokud je jeho výše vyčíslitelná.
 6. Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
 7. Rozšíří-li se po podání žaloby předmět poplatného úkonu, je žalující strana povinna doplatit poplatek.
 8. Součástí všech poplatků je i DPH v zákonné výši, která se k poplatku vypočítaném dle odst. 2 připočítává.


§ 11
Účinnost

     Tento poplatkový řád nabývají účinnosti dne 1. 11. 2009.